Jongsung Chun

Ethnic Advisory Group Member
  • Of Korean descent, Jong was born and raised in Aotearoa New Zealand
  • Currently completing his Masters in Applied Social Work (MAppSW) and has previously completed a Bachelor of Arts (double major) in Psychology and Sociology
  • Jong is passionate in engaging with youth groups and has experience leading youth groups 
  • Has worked on multiple levels within the social services sector

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.