Caryn Yachinta

Ethnic Advisory Group Member
  • Having a background in Social and Community Psychology, Caryn (she/her) has always been drawn to mental health promotion among minority groups.
  • Coming from her intersecting experience as a young queer migrant from Indonesia with a history of mental illness, Caryn has been dedicating her energy to research projects and peer support in mental health.
  • Caryn works as a Programme Manager at Rainbow Tick with Kāhui Tu Kaha and continues to advocate for the wellbeing of LGBTTQIA+ youth from the ethnic communities.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.