Angela Lim

Health promoter/HIP
  • Bachelor of Social Work at Massey University
  • Diploma of Professional Counselling at NZ Institute of Professional Counselling(NZIPC)
  • Over 15 years of experience working as a Register Nurse in Korea.
  • Over 10 years of experience working with the multi-disciplinary team in the mental health and addiction service.
  • Experiencing facilitation groups: Stress management, Emotional regulation, Menopause in the community.
  • Fluent in Korean and English

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.