​Ivan Yeo

Deputy Director/Health Promoter Lead
  • Master's degree in Business Administration
  • Considerable experience leading projects in suicide prevention and emergency management and others such as Kai Xin Xing Dong, “Like Minds, Like Mine” and Asian Culture Day (Gambling Harm Awareness Week)
  • Worked for DHBs and local councils and led the inaugural Asian Health Week
  • Passionate about capacity building for the Asian community

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.